El- och energisektorn – en förutsättning för samhällsbyggnad

 

En bransch med framtidspotential

Elsektorn och energisektorn är nära relaterade och påverkar varandra. Bägge sektorerna är också nödvändiga för att driva allt från bostäder och företag till sjukhus och skolor. De är även viktiga för industrisektorn. Sektorerna är starka drivkrafter för teknisk utveckling och innovation. Dessa innovationer kan leda till förbättrad livskvalitet, lägre kostnader, ökad produktivitet och effektivare användning av naturresurser.

Solenergi, vindkraft, vattenkraft och andra förnybara energikällor är alla beroende av en väl fungerande energisektor för att fortsätta utvecklas och ersätta fossila bränslen. Här spelar också energilagringsteknik en viktig roll för att möjliggöra en mer stabil och effektiv användning av förnybar energi.

Det finns många typer av företag i el- och energisektorn, bland annat inom energiproduktion, kraftförsörjning, elnät och installation.

Detta är en bransch med god framtidspotential tack vare sin förmåga att driva innovation och teknisk utveckling. När allt fler efterfrågar nya och bättre sätt att få energi som är mer miljövänligt och effektivt blir smarta nät, energilagring och förnybar energi viktiga områden där det finns möjlighet att förändra hela branschen.

Fördubblad elförbrukning till 2045 kräver smarta lösningar

Sol, vind och vatten har varit, och är fortfarande, avgörande faktorer för att vi ska kunna leva och våra samhällen ska kunna fungera, men även utvecklas. Människan har tillbett gudar utifrån de olika elementen. I dagens moderna samhälle tillber vi dem kanske inte längre, men vi är fortfarande beroende av dem. Något som tydligt märkts av när energikrisen vuxit och marknaden blivit alltmer osäker och snabbrörlig.

En anledning till att el- och energisektorn är viktig för framtiden är att den är avgörande för samhällsutvecklingen. Energi är en grundläggande faktor för att driva ekonomisk tillväxt och för att förbättra livet för människor över hela världen. Därför är det viktigt att utveckla hållbara energilösningar för att möta globala utmaningar som klimatförändringar och hållbar utveckling.

Sverige producerar normalt sett mellan 140 och 160 TWh el (Terawattimmar = miljarder kilowattimmar) under ett år. Samtidigt varierar vår normala elanvändning mellan 135 och 145 TWh per år. Detta kan ställas i relation till att en förväntad ökning av elanvändningen i hela Norden på 155 TWh fram till 2040 är att vänta.

Inom en tjugoårsperiod förväntas Sverige ha ett dubbel så stort behov av el som idag. Det betyder att elförbrukningen ska öka till närmare 300 TWh år 2045. För att klara energiomställningen behöver fler gå från att endast vara konsumenter till att bli producenter av elen. Det kan exempelvis vara genom att installera solceller, olika batterilösningar osv.

Den förutspådda ökningen kommer främst bero på utvecklingen och elektrifieringen inom transport- och industrisektorn, att fler datacenter och serverhallar etablerar sig i Norden samt en kraftig befolkningsökning. Även överföringsförluster, den el som går förlorad när den transporteras i elnätet, är en orsak.

Ökade energikostnader och det ökade behovet av energi gör att frågan blir alltmer påtaglig. Vi behöver bli fler som arbetar med energifrågorna, från produktion till installation.

Nu står vi alla inför en utmanande men också spännande tid där vi behöver hitta nya lösningar för vår energiförsörjning. Det kräver samarbete och innovation för att uppnå en hållbar utveckling och planet.

Goda möjligheter till jobb för specialister

En annan faktor som gör el- och energisektorn till en bransch med mycket potential är att den genererar många nya jobbmöjligheter. Eftersom sektorn växer snabbt, finns det fler jobb inom områden som förnybar energi, energieffektivitet och smarta nät. Den ökande efterfrågan på förnybar energi och hållbara teknologier driver behovet av specialister inom dessa områden. Dessa jobb kräver ofta en specialistutbildning, vilket gör dem mycket eftertraktade av arbetsgivare.

Det finns också en ökande efterfrågan på teknisk kompetens för att modernisera befintliga energi- och industrisystem samt förbättra energieffektiviteten.

Några exempel på yrken som efterfrågas inom dessa sektorer är:

 • Elektriker
 • Energiingenjörer
 • Kraftverksoperatörer
 • Tekniker/montörer
 • Miljöingenjörer
 • Beredare
 • Projektledare
 • Elingenjörer
 • Automationsingenjörer

Fasticon är din partner inom samhällsbyggnad

Fasticon är specialister på kompetensförsörjning inom samhällsbyggnadssektorn. Många av våra kunder finns inom el- och energibranschen. Vi hjälper våra kunder att förstärka sina organisationer genom att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till värdeskapande samhällsbyggnad.

El- och energisektorn i korthet:

 • El- och energisektorerna är avgörande för samhället
 • Elsektorn avser produktion, överföring, distribution och försäljning av elektricitet.
 • Energisektorn avser produktion, distribution och användning av alla former av energi.
 • Industrisektorn är en stark drivkraft för utveckling och innovation.
 • Kompetensförsörjning är en ständigt aktuell fråga inom dessa sektorer.
 • Jobbmöjligheterna är goda, framför allt för specialister.
 • En fördubblad elförbrukning till 2045 kräver smarta lösningar.