Byggbranschen bidrar till starkare samhällsutveckling


Grön teknik för en tryggare framtid

Nya produktionsmetoder utvecklas hela tiden, vilket ställer höga krav på medarbetarnas kompetens och att företagen hänger med i utvecklingen. Den snabba utvecklingen ställer även höga krav på t.ex. beställare och projektsamordnare. Även om efterfrågan på byggbranschens tjänster kan variera beroende på konjunkturläge är det en bransch som håller i längden – vi måste alla ha någonstans att bo, arbeta och handla.

Byggbranschen spelar också en viktig roll för att skapa hållbara samhällen. Genom grön teknik och hållbart byggande kan man bidra till att minska samhällets koldioxidavtryck. Då branschen står för 20 % av Sveriges klimatutsläpp gäller det att ta ansvar över de avtryck man lämnar efter sig.  

Att skapa en byggnad som håller över generationer

Hållbart byggande är ett begrepp som allt fler inom byggbranschen använder sig av. Det handlar inte bara om dagens standarder, utan också att planera framåt både materiellt och ekonomiskt. Målet är att skapa byggnader som är funktionella och användbara i flera generationer, med materialval och byggmetoder som bidrar till att byggnaden står sig över tid.

En av de viktigaste frågorna inom hållbart byggande är materialvalen. Byggnaden måste tåla väder och vind och delar av den kanske måste bytas ut under byggnadens livslängd. Det är också viktigt att tänka på hur enkelt eller svårt det är att bygga om byggnaden utifrån framtida användarbehov, samt om byggmaterialet kan återanvändas när byggnaden är uttjänt och ska rivas.

Den ekonomiska aspekten av hållbart byggande innebär att skapa förutsättningar för att bygga bostäder till rimliga kostnader och samtidigt hushålla med resurser såsom mark, vatten, energi och råvaror. På så sätt kan byggbranschen bidra till en mer resurseffektiv och giftfri kretslopp. Genom att arbeta för ekonomiskt hållbarhet kan byggbranschen uppnå både miljömässiga och ekonomiska fördelar för samhället som helhet.

Hållbarhet lika viktigt för livscykeln som ekonomin

Intresset för att bygga och renovera hållbart ökar stadigt. Byggprojekt där hållbarhetsfrågor finns med genom hela byggnadens livscykel förväntas därmed öka. Allt fler inom branschen börjar se möjligheter där hållbarhet kan generera en bra fastighetsekonomi. För att minska användningen av material som inte är miljövänliga har efterfrågan på grön betong och grönt stål ökat inom byggbranschen. Något som industrierna arbetar aktivt för att tillgodose. Man arbetar också med att integrera mer material som trä och andra biomaterial i byggprocesserna som ett led i att minska koldioxidpåverkan.

Genom att använda innovativ teknik för energiteknik, som solpaneler, vindkraft och andra lokalt förnybara energikällor, samt smarta byggsystem, arbetar branschen för att optimera energieffektiviteten. BIM (Byggnadsinformationsmodellering) och andra digitala verktyg används för att skapa avancerade, tredimensionella modeller som kan minska byggfelen och beräkna byggnadens klimatpåverkan redan i ett tidigt stadie. Det ökar möjligheterna för att bygga gröna byggnader från byggstarten.

Ett annat viktigt steg för att minska miljöpåverkan är byggprojekt som inbegriper återvunna material och att minska de avfall som blir över i samband med byggprocessen. Branschen arbetar också för att minska transportutsläpp genom att försöka använda mer lokalt tillverkade material och att minska onödig transport av material och byggutrustning. Även marknaden för finansiering har utvecklats med gröna bolån och obligationer.

Hur stor är byggbranschen?

Byggsektorn är både lokal och nationell samtidigt som den internationella konkurrensen ökat senaste åren. I Sverige är cirka 117 000 bolag verksamma inom näringsgrenen, vilket motsvarar cirka nio procent av näringslivet.

Bolagens ungefärliga fördelning:

 • 34 000 firmor för slutbehandling av byggnader
 • 31 000 bygg- och anläggningsentreprenörer
 • 22 000 bygginstallationsfirmor
 • 17 000 rivningsfirmor och firmor för mark- och grundarbeten
 • 13 000 andra specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer

Vad räknas som byggbranschen?

Byggbranschen, eller byggsektorn, omfattar alla de verksamheter och aktiviteter som är involverade i planering, konstruktion och underhåll av byggnader, infrastruktur och anläggningar. Det är en bred bransch som innefattar olika yrkesgrupper, företag och organisationer som arbetar tillsammans för att skapa och upprätthålla fysiska strukturer.

Det är alltså en komplex och samarbetsintensiv sektor som omfattar olika faser från planering, projektering och design till konstruktion och underhåll.

En växande sektor med breda jobbmöjligheter

När befolkningen ökar, ökar behovet av bostäder, lokaler och anläggningar. Det genererar i sin tur många nya jobb inom byggbranschen, där kompetensbristen är fortsatt hög. Oavsett om du t.ex. är utbildad ingenjör, ekonom, jurist, projektledare eller yrkesarbetare är därmed chanserna till jobb bra.

Idag är cirka 340 000 personer yrkesverksamma inom byggsektorn. Kompetensförsörjningen är en ständigt aktuell fråga och många företag letar kontinuerligt efter nya medarbetare. Men vilka yrken finns i byggbranschen och vilka är mest efterfrågade av arbetsgivarna?

Framför allt är teknik- och civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning mycket efterfrågade. Det råder även brist på färdigutbildade yrkesarbetare inom branschen, till exempel:

 • VVS-montörer
 • Träarbetare/snickare
 • Betongarbetare
 • Byggnads- och ventilationsplåtslagare
 • Golvläggare
 • Murare
 • Anläggningsarbetare
 • Maskinförare
 • Kyl- och värmepumpstekniker
 • Takmontörer
 • Målare
 • Ställningsbyggare

Utvecklingsmöjligheterna är breda och inom branschen har många gjort riktigt spännande karriärresor. Om du är verksam i en helt annan bransch idag och nyfiken på något nytt kan det vara väl värt att titta närmare på byggbranschen!

Fasticon är din partner inom samhällsbyggnad

Fasticon är specialister på kompetensförsörjning inom samhällsbyggnadssektorn. Många av våra kunder finns inom byggbranschen. Vi hjälper våra kunder att förstärka sina organisationer genom att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till värdeskapande samhällsbyggnad.

Byggbranschen i korthet:

 • Byggbranschen bygger vårt samhället och bidrar till en bättre vardag.
 • Branschen skapar jobb och möjliggör för företag att växa.
 • Grön teknik och hållbart byggande sänker koldioxidavtrycket.
 • Cirka 340 000 personer yrkesverksamma inom byggsektorn.
 • Framför allt civilingenjörer, tekniker och yrkesarbetare är eftertraktade.
 • Det finns goda möjligheter att hitta ett jobb där du kan vara med och göra skillnad.