Du riskerar att stå utan jobb om du inte utvecklar din kompetens

Vi översköljs dagligen av begrepp om automatisering och digitalisering. Se till att lära dig begreppen och vad utvecklingen innebär, för ditt arbete kommer att påverkas oavsett om du vill det eller inte. Enligt World Economic Forums senaste rapport behöver hälften av alla anställda nya färdigheter de kommande fem åren. Vad innebär det för dig och din relevans på arbetsmarknaden? Ingen kan förstås veta exakt hur utvecklingen kommer se ut framöver. Men att nya kompetenser kommer att behövas på arbetsmarknaden i takt med att robotiseringen och artificiell intelligens (AI) förändrar arbetsuppgifterna är knappast en vild gissning.

Pandemin forcerar förändringar på arbetsmarknaden

Forskarna menar att vi är mitt inne i den fjärde industriella revolutionen – och med den följer en accelererande omidentifiering av olika yrkesroller. Den tekniska utvecklingen leder inte bara till att arbetsuppgifter automatiseras, utan även till att de specialiseras och att nya arbetsuppgifter och jobb skapas.

Aldrig tidigare har tekniken utvecklats så fort. Under det senaste året har många organisationer utsatts för oväntade prövningar och de digitala verktygen och de möjligheter som följer med dem har verkligen satts på prov. Detta har lett till att digitaliseringen skyndats på ytterligare i Sverige, men även globalt enligt Svenskarna och internets senaste rapport.

Hur påverkar den påskyndade digitalisering arbetsmarknaden och olika yrkesroller? En effekt är att när tekniken är bättre än oss människor på att utföra allt fler arbetsuppgifter påverkas möjligheten till sysselsättning inom olika typer av branscher. Enligt nya data från Future of Jobs Survey som redovisas i World Economic Forums rapport kommer 15 % av företagens arbetskraft vara i farozonen och 6 % helt ersatta redan 2025.

Kompetensutveckling helt avgörande för arbetsmarknadens utveckling

Fackförbundet Unionen konstaterar i rapporten Ny teknik, automatisering och coronakris – så förändras tjänstemännens arbetsmarknad att kompetensutveckling är avgörande för den svenska arbetsmarknadens fortsatta utveckling. Enligt rapporten är det viktigt att ha i åtanke att det framför allt inte handlar om att helt omskola personer, utan att komplettera redan befintlig kompetens för att matcha de nya arbetskraftsbehoven.

Några vägar som Unionen själva föreslår är att uppgradera utbildningsystemet för vuxna till ett mer livslångt lärande samt förbättrade möjligheter att validera reell kompetens.

Tjänstemännens yrkesroller effektiviseras genom automatisering

Enligt forskningssammanställningen Framtidens digitala arbetsmarknad som forskaren och ekonomie doktor Eva Uddén Sonnergård gjort åt Svenskt Näringsliv kan vi i Sverige räkna med att 8 % av jobben förväntas försvinna. Dessutom kan 25 % av arbetstagarna räkna med helt nya arbetsuppgifter framöver på grund av (eller tack vare?) den pågående digitaliseringsresan.

I takt med att yrken försvinner tillkommer nya yrken på arbetsmarknaden istället. Enligt World Economic Forum förväntas ett uppsving för nya yrkesroller inom bl.a. data- och AI-ekonomi, tekniksektorn, marknadsföring, sälj- och contentproduktion, ingenjörsyrken, cloud computing och produktutveckling. De nya yrkesrollerna speglar att även om förutsättningarna är nya så kommer mänskliga interaktion att vara fortsatt viktig.

Tidigare har maskiner ersatt och automatiserat många praktiska yrkesroller inom bl.a. industrin. Nu är det istället tjänstemännens arbetsuppgifter som påverkas. De kanske inte försvinner, men uppgifterna förändras innehållsmässigt i takt med digitaliseringens framfart enligt Eva Uddén Sonnergård.

Forskarna är överens – kompetensutveckling är mer aktuellt än någonsin

Det positiva med denna utveckling är exempelvis möjligheterna till ökad produktivitet och välstånd så att andra, mer värdeskapande arbetsuppgifter, kan prioriteras. På den negativa sidan nämns ökad risk för inkomstskillnader och jobbpolarisering. Det råder dock en stor enighet inom forskarvärlden att vikten av kompetensutveckling aldrig tidigare har varit mer aktuell.

Den övergång som är på gång mot en mer digital ekonomi kommer ställa allt högre krav på allt mer flexibla organisationer och en mer rörlig arbetskraft. Med andra ord kommer företagen behöva anpassa arbetskraften utifrån efterfrågan och de nya affärsvillkoren på marknaden. I Eva Uddén Sonnergårds rapport summerar hon sin slutsats tydlig: “För att underlätta omställningen till ett digitalt samhälle behöver det göras satsningar på vuxenutbildningen.”.

Ta ansvar för din kompetensutveckling och anställningsbarhet

Utvecklingen påverkar oss alla och ställer stora krav både vad gäller förstärkt kompetens. Att yrkesroller förändras och försvinner är ingenting nytt, t.ex. är det få idag som arbetar som rodderskor, mursmäckor, hammarsmeder eller ånglokseldare.  Utbildning och lång erfarenhet är inte längre någon garanti för intressanta jobbmöjligheter. Det avgörande är om och i vilken omfattning din kunskap och kompetens kommer att vara efterfrågad framöver. Det handlar om att höja blicken, titta framåt och identifiera vilken kunskap du eventuellt behöver komplettera med för att kunna arbeta med det som du vill framöver.

Relaterade artiklar