Att bygga broar för innovation: synergier för framgång mellan teknik och fastigheter

Philippa Giraud Hemmerlind

Philippa Giraud Hemmerlind har de senaste åren varit verksam i både PropTech- och fastighetsbranschen. Med sin långa erfarenhet från bägge sidor brinner hon för att belysa kompetensbehovet mellan dem och undersöka framtidens betydelse av PropTech. I den här intervjun resonerar Philippa kring brister i samarbete och förståelse, samtidigt som hon betonar vikten av att skapa tillfällen för att mötas och diskutera gemensamma problem och lösningar.

Tidigt omgiven av entreprenörskap

Philippa kommer från en familj av entreprenörer. Tack vare den kreativa uppväxtmiljön fick hon tidigt en stark drivkraft att skapa och utforska nya möjligheter. Hennes personlighet har också präglats av den omgivande entreprenörsandan – modig, nyfiken och rastlös. Efter tio år inom fastighetsbranschen är hon idag själv entreprenör och driver företaget Giraud Property Advice. Ett konsultbolag hon driver i egen regi där hon hjälper PropTech-bolag med etablering och försäljning i Norden. Philippa hjälper även fastighetsägarsidan med uthyrning, utveckling av fastigheter och kunderbjudandet.

Att överbrygga klyftan mellan teknisk kompetens och branschförståelse

Samhällsbyggnadssektorn riskerar att hamna på efterkälken. En bristande digital mognad kan påverka förmågan att attrahera kompetens - och i förlängningen branschens framtid. Inom samhällsbyggnadssektorn är det framför allt bristen på innovationsförmåga inom affärsutveckling som kan vara ett hinder, säger Philippa.

– Det behövs team som dedikerat arbetar med att identifiera marknadsanpassade produkter och driva projekt på rätt sätt, samt budgetera för dem och få organisationen att förstå värdet av olika PropTech-lösningar.

Utifrån Philippas egna spaningar är bristerna på PropTechsidan att ingenjörerna saknar kunskap om de operativa delarna på fastighetssidan, då de oftast inte själva varit verksamma i fastighetsbranschen. Det är svårt för PropTechlösningarna att skapa en produkt som fungerar för alla typer av fastighetsportföljer med dess befintliga fastighetsplattformar, och därtill de mycket varierade teamstrukturerna. Även en fantastisk produkt kan vara svår att sälja in på grund av att det är så många nivåer av team som ska förstå produkten och ta beslut i utspridda och varierade portföljer med lika varierade fastighetssystem som är implementerade.

– Många av dem som utvecklar PropTech-programvaror kommer inte från fastighetsbranschen och har inte heller haft någon direkt kontakt med den tidigare. Något som kan skapa ett gap mellan användarvänlighet och funktionalitet utifrån fastighetsbranschens perspektiv. Det blir naturligtvis svårt att övertyga fastighetsbolagen om värdet av produkterna om de inte känner förtroende för produkten eller personerna bakom den.

Otillräcklig ömsesidig kunskap påverkar branschutvecklingen

För att även framöver attrahera relevant kompetens behöver fastighetsbranschen anpassa sig till rytmen på den digitala sidan. Det handlar om att erbjuda och rekrytera rätt teknisk kompetens in-house på fastighetsbolagen. För att nå PropTechsidans kompetens behöver man erbjuda innovation, affärsutveckling, snabbrörlighet och samverkan inom organisationen, säger Philippa. PropTech-bolagen behöver å andra sidan säljare och utvecklare som förstår fastighetsägarens perspektiv och teknik för att fungera som en naturlig länk mellan de två branscherna.

– På fastighetssidan är det framför allt kunskapen om PropTech och de senaste tekniska innovationerna som brister. Det handlar till exempel om möjligheten att kunna trycka på kostnadsbesparingar, eller få dataunderlag för mer träffsäkra beslut och strategiunderlag. Utan den insikten om hur tekniken kan förbättra fastigheterna riskerar man att hamna efter i utvecklingen och förlora konkurrenskraft.

Att överbrygga klyftan mellan olika sidor

Philippa har kommit till insikt om att man behöver hitta dedikerade personer i respektive organisationer som helhjärtat och passionerat engagerar sig i hur marknaden utvecklas. I samband med det blir det även lättare att mötas i mindre konstellationer, som i sin tur leder till att man håller sig mer ajour med marknaden.

– Jag som återkommande träffar fastighetsägare och PropTechbolag i mina uppdrag ser att de alla lyfter samma problem och frågeställningar. Genom det har jag kunnat hjälpa dem mycket med mitt breda och objektiva perspektiv, vilket känns givande och är väldigt uppskattat. Det är viktigt att kunna prata om de potentiella synergierna och i grupperna kunna fatta beslut som kan leda branschen framåt. Detta gäller mellan PropTech och fastighetsägare, men det är även viktigt att fastighetsägarna lär sig av varandra.


Philippas tips till ledare på PropTech-sidan:

  1. Identifiera vilka typer av fastighetsägare och typ av fastighet som din produkt ska implementeras hos. Anpassa Front End till de team som kommer använda sig av produkten mest och gör den användarvänlig. Se även till att Back End är lätt att rulla ut på fastighetsägarens befintliga fastighetssystem och kan integreras mot andra PropTechlösningar.
  2. När du ska expandera din produkt: anställ eller samarbeta med en lokal person från fastighetsbranschen som redan identifierat passande kunder och vet var marknaden befinner sig rent lokalt. Det är även relevant att han eller hon har kännedom om konkurrenternas produkter och andra lokala samarbetspartners.
  3. Hitta säljare som faktiskt förstår båda sidorna, men framför allt fastighetsägarsidan för att vinna förtroende och prata samma språk.

Philippas tips till ledare på fastighetsägarsidan:

  1. I kombination med vilken typ av fastighetsägare ni är: identifiera vilken typ av fastighetsägare ni eftersträvar att vara på marknaden om 5-10 år. I samband med det, se då över vilken typ av digitalt erbjudande som ni vill utveckla i tre segment, den interna organisation på bolaget, era hyresgäster och slutligen fastigheterna i sig.
  2. Rekrytera dedikerade personer som projektleder med avsikt att enbart driva den digitala optimeringen inom er organisation, både internt och externt.
  3. Kunskapsbrist hämmar ofta nyfikenheten. Våga bjuda in PropTechbolag, ställ dina frågor, läs på och var nyfiken! Testa produkterna. Om inte annat har du fått lite mer kunskap på vägen och vet lite mer om vad som är rätt produkt för era fastigheter, men förmedla även vad era faktiska problem är för de som faktiskt utvecklar produkterna.

Relaterade artiklar