Digitala optimeringar och framtidens tekniska behov - Hur ska PropTech och fastighetssidan mötas?

Philippa Giraud Hemmerlind är väl insatt inom fastighetsbranschen och PropTech och arbetar för samverkan mellan de båda områdena. Hon är också en drivande kraft för att skapa ytterligare effektivitet, innovation och hållbarhet inom samhällsbyggnad. Vi träffade Philippa för att diskutera digitala optimeringar och den prisbelönta plattformen Spaceflow, samt utmaningar och lösningar inom fastighetsbranschen och PropTech för att möta framtidens behov inom samhällsbyggnad.

Revolutionerande tekniska lösningar för en mer effektiv fastighetsbransch

Utifrån Philippas samlade erfarenheter ser hon vilken enorm mängd digitala lösningar som finns tillgängliga idag och AI:ns enorma kraft att exempelvis kunna analysera marknadstrender.

– AI:n förser redan idag bolag med stora datamängder och detta kommer utvecklas fort. Det kommer i sin tur förbättra beslutsunderlagen för både PropTech- och fastighetsbolagen. Genom nya digitala erbjudanden kan man fånga upp nya sätt att hantera och utveckla samhällsbyggnadssektorn, säger Philippa.

Philippa har under de senaste tio åren haft olika roller på bolag inom, fastighetsbranschen, retail och olika start up-bolag. Idag väver hon samman de tidigare erfarenheterna genom det egna konsultbolaget Giraud Property Advice, där hon hjälper PropTech-bolag med etablering och försäljning i Norden. Philippa hjälper även fastighetsägarsidan med uthyrning, utveckling av fastigheter och kunderbjudandet. Hon är mycket nyfiken på hur fastighetsbolagen kommer att integrera AI-tekniken framöver.

– Det är tydligt att våra livsstilar och arbetssätt förändras. Det finns en rad spännande lösningar inom PropTech som fångar upp den utvecklingen. Framtiden kommer bli riktigt intressant med tanken på den snabba utveckling PropTechlösningar som kan revolutionera de idag väldigt odigitaliserade fastigheterna.

Sömlös app som sammanför hyres- och leverantörssidan

En av Philippas kunder och samarbetspartners är Spaceflow, en Digital Tenant Experience-plattform, dvs. en digital plattform för hyresgästupplevelsen. Spaceflow erbjuder en paraplylösning som möjliggör kommunikation och en digital community mellan fastighetsägare och hyresgäster. Fastighetsägaren kan vässa sina erbjudanden mot hyresgästerna i form av olika integrerade tjänster och funktioner som finns i appen. När PropTech Championship gick av stapeln i Kista 2023 imponerade Spaceflow på juryn med sin sömlösa applösning och stod som vinnare.

– Det är väldigt roligt att få vara en del av projektet och så kul att vinna priset tillsammans med teamet. Vinsten är ett fint bevis på en efterfrågad produkt som fyller ett väsentligt syfte för såväl fastighetsägarna och hyresgästerna ute i Kista, säger Philippa stolt om produkten.

Breda utmaningar att föra samman Proptech med fastighetsbranschen

I samspelet mellan PropTech och fastighetsbranschen finns det dock några generella utmaningar att identifiera, menar Philippa. För att framtidens fastighetssektor ska kunna dra nytta av innovativa lösningar och skapa mer effektiva resultat krävs det samverkan och förståelse från båda sidor.

– Det är ingen hemlighet att fastighetsbranschen historiskt sett har präglats av en konservativ syn vad gäller förändring. När nya teknologiska innovationer och digitala lösningar introduceras ställs branschen inför nya utmaningar. Förändringarna sker ofta långsamt och successivt, vilket inte alltid harmoniserar med den snabbrörliga digitala världen. För att möta framtidens behov och utnyttja fördelarna med PropTech krävs en öppenhet för förändring och en vilja att anpassa sig till den moderna tidsandan, säger Philippa.

En av de största utmaningarna inom fastighetsbranschen är hanteringen av fragmenterad data. Att implementera nya tekniska lösningar kan därför vara en utmaning. Dessutom står fastighetsbranschen inför olika juridiska aspekter, inklusive starkt reglerade hyreslagar, byggregler och fastighetsrättsfrågor.

– För att PropTech-lösningar ska vara framgångsrika och följa juridiska compliancekrav krävs det förenlighet med dessa regelverk. Dessa utmaningar kan leda till tidskrävande dialoger och påverka timingen för implementeringar och investeringar. Säkerhets- och dataskyddsfrågor är också av yttersta vikt i en bransch som hanterar känslig information som personuppgifter och fastighetsdata. PropTech-lösningar måste vara robusta nog för att skydda personlig integritet och följa relevanta lagar och bestämmelser för dataskydd, såsom GDPR.

Nya höjder möjligt – om branscherna förenar sina styrkor

En viktig del för att samarbetet ska fungera är att byta perspektiv. PropTech-bolagen måste förstå hur fastighetsbolagen tänker när det kommer till kostnader, investeringar, implementeringar, strukturerande av team och vilka mål de strävar efter att uppnå, menar Philippa. Det är också avgörande att få tillgång till relevant data. För att underlätta denna kommunikation och kunskapsdelning behövs fler mötesplatser och forum för samtal.

Philippa nämner att en annan viktig aspekt är att etablera tydliga standarder inom Proptech-branschen. Det handlar om att skapa produkter med gemensamma normer och att arbeta med öppna API-system. Detta skulle främja samarbetet mellan olika företag och möjliggöra smidigare integration av olika system och lösningar.

Utöver samverkan och standardisering är utbildning en avgörande faktor. Det är nödvändigt att höja kunskapsnivån inom fastighetsbranschen när det gäller PropTech. Det handlar både om att utbilda om produkterna och deras utveckling, men också om att lära ut hur man säljer dessa lösningar till den konservativa och komplexa fastighetsbranschen. Det krävs en pedagogisk och tydlig förmedling av produkternas värde och fördelar för fastighetsägarna för att vinna förtroende.

Allt fler kommer till insikt att data genererar nya svar och möjligheter som kan kopplas till bättre beslutsunderlag, optimerade intäkter och minskade kostnader. För att maximera detta potential behöver fastighetsbranschen och PropTech-sektorn förena sina styrkor och arbeta tillsammans för att utforska och implementera nya lösningar.

Relaterade artiklar