Hur maximerar jag mina förutsättningar för att höja lönen?

”Hur får jag upp min lön?”, den frågan har nog alla med en anställning frågat sig någon gång. Hur ska du agera och argumentera för att få igenom dina önskemål? Är lönesamtal en rättighet som arbetstagare? Vi guidar dig till vilka faktorer du kan påverka och vad arbetsgivaren ofta utgår från vid lönesättningen.

Utökat ansvar ger ofta högre lön

Att byta arbetsplats är ofta ett av de mest effektiva sätten att höja din lön. Inte sällan hänger det ihop med att din nya tjänst är mer kvalificerad än den tidigare.  

För den som inte har planer på att byta arbetsgivare är det bästa sättet att påverka löneutvecklingen att vara engagerad och aktivt bidra till företagets utveckling. Att göra ett bra jobb i vardagen är grundläggande och inget du kan förväntas premieras extra för.   

Visa arbetsgivaren att du tänker långsiktigt och är värd att satsa på för bolaget. Genom att till exempel hålla dig à jour med vad som händer i ditt kompetensområde och ta initiativ till hur ni gemensamt kan omsätta det i praktiken på din arbetsplats, synliggör du ditt engagemang för organisationen. Kombinerar du dessutom det med att visa intresse för utökat ansvarsområde och ta på dig nya arbetsuppgifter så ökar chanserna att du också kommer få det, med tillhörande löneökning. 

Utifrån förutsättningen att du har en marknadsmässig lön så kan du aldrig räkna med mer än marginella lönejusteringar på årsbasis, om inte dina arbetsuppgifter eller ansvarsområden ändrats markant. Det är först med nya arbetsuppgifter eller ansvarsområden som en större löneökning kan vara motiverad och genomförbar från arbetsgivarens perspektiv. När möjligheten kommer fundera på om du verkligen vill ta dig an rollen med allt vad den innebär, och inte enbart lockas av lönen. 

Hoppas inte för mycket på lönesamtalet

Det är lönesättande chefs ansvar att balansera medarbetarnas förväntan med företagets budget och förutsättningar. I många fall är lönesamtalet mer eller mindre ett informationssamtal. Lägg därför inte för mycket hopp till lönesamtalet. Men se det som en möjlighet till att föra ett konstruktivt samtal om din lön där ni utgår från bolagets förutsättningar, eventuella kollektivavtal och dina prestationer och kompetens. 

Om du inte når den önskade lönenivån – ta eget ansvar över situationen genom att föreslå en gemensam utvecklingsplan inför kommande år för att nå dit du vill. Många arbetsgivare har som standard att chef och medarbetare ska ha ett utvecklingssamtal en gång per år. Om ni inte har det idag, föreslå det för din chef. Utvecklingssamtalet är ett bättre forum än själva lönesamtalet för att lägga upp en långsiktig plan för din karriärutveckling. 

Alla vill vi ha högre lön. Men hota aldrig med uppsägning om du verkligen inte menar det. Med ett sådant hot har du visat arbetsgivaren att du inte är långsiktig i tanken på arbetsplatsen, vilket sannolikt är negativt för din framtida utveckling på företaget. För varför ska företaget satsa på dig utifrån den premissen? På samma sätt kan det stärka dina möjligheter om du är tydligt med dina långsiktiga ambitioner.  

Alla har inte rätt till lönesamtal

En vanlig myt är att arbetstagaren har rätt till lönesamtal, men så är faktiskt inte fallet. Om företaget du arbetar på har kollektivavtal har du rätt till ett årligt lönesamtal. Saknar företaget kollektivavtal har du tyvärr inte rätt att kräva ett lönesamtal.  

En löneökning är dessutom inte en rättighet om du arbetar som tjänsteman inom offentlig sektor. I en del avtal inom den privata sektorn kan det finnas något som kallas individgarantier, men den generella regeln är att en god löneutveckling är något man förtjänar utifrån goda prestationer gentemot arbetsgivaren. 

Hur tänker arbetsgivaren?

För de allra flesta företag är lönekostnaden en betydande kostnadspost. Det innebär att varje krona i löneökning behöver kompenseras på något sätt. Samtidigt är alla seriösa arbetsgivare måna om att ha personal som trivs och är tillfreds med lönenivån. Men det kommer alltid finnas en inbyggd konflikt. Du vill ha upp lönen och arbetsgivaren vill hålla nere den. För de flesta arbetsgivare är det också viktigt att det finns en logisk och fungerande lönestruktur för bolaget som helhet. Allas löner behöver kunna motiveras i förhållande till varandra.  

Faktorer som kan påverka din lön från arbetsgivarens sida är:

 • Företagets ekonomi
 • Löneutvecklingen i din bransch
 • Efterfrågan av din typ av kompetens
 • Kollektivavtalets regleringar
 • Läget på arbetsmarknaden
 • Ditt engagemang och arbetsinsats 
 • Var i landet du arbetar

Hitta argument genom att kartlägga din arbetsinsats

För att påverka din löneutveckling är det viktigt att vara förberedd. Genom goda förberedelser ger du dig själv chansen att framföra bra argument till arbetsgivaren varför de ska ge dig den lön du anser dig värd. Officiell lönestatistik från t.ex. fackförbund är en bra källa att utgå ifrån och för att kontrollera hur din nuvarande lön står sig marknadsmässigt. Men, kom ihåg att arbetsgivaren har tillgång till samma statistik! 

Kartlägg din insats och arbetsuppgifter under året som gått innan kommande lönesamtal. Utgå från vilka krav som ställs på dig i din yrkesroll och vad du har åstadkommit i förhållande till vad ni kom överens om tidigare under utvecklingssamtalet. Skriv en lista utifrån vad du presterat det senaste året som du sedan kan ta med som stöd till samtalet.  

Några frågor du kan utgå från:

 • Har du fått utökade ansvarsområden?   
 • Vilka resultat har du uppnått?   
 • Har du några konkreta siffror som visar vad du bidragit med till företaget?   
 • Har du fått fler eller mer kvalificerade arbetsuppgifter?   
 • Hur har du bidragit i stort till företaget?   
 • Har du hjälpt till med att öka dina kollegors prestation?   
 • Har du blivit mer kunnig inom ditt specialområde?   
 • Vilka krav ställer arbetsgivaren på din roll och hur uppfyller du dem?  

Kan du tänka dig andra alternativ än pengar?

Om du och din arbetsgivare inte kommer överens om ett löneläge som känns motiverat från båda sidor kan du fundera kring om det finns andra lösningar som arbetsgivaren kan visa uppskattning genom. Är det värt att föra en diskussion vidare om du ska ha 300 kr ytterligare i lön? Eller kan ni mötas genom att diskutera någon annan lösning som känns värdefull för dig så som en extra semesterdag eller löneväxling? Kan arbetsgivaren istället stå för den där kursen du velat gå så länge istället och se till din kompetensutveckling? Kanske kan ni hitta en alternativ lösning som båda sidor är nöjd med om du vågar utmana dina gamla tankesätt.  

Relaterade artiklar