Gläns på arbetsintervjun genom att ha koll på intervjutekniken

När du blir kallad på arbetsintervju kommer den som intervjuar dig att vilja veta både vem du är professionellt och hur du arbetar. Och du konkurrerar ofta med många andra om tjänsten. Därför är det viktigt att ha koll på de olika intervjuteknikerna, snabbt känna igen dem och anpassa dina svar utifrån hur varje intervju är utformad.

I den här artikeln förklarar vi de vanligaste teknikerna för att du lättare ska kunna anpassa dig utifrån den som intervjuar dig nästa tillfälle.

Kompetensbaserad intervju

Allt fler seriösa företag och organisationer använder sig av kompetensbaserade intervjumetodik. Det innebär att personen som håller i rekryteringen enbart ställer frågor om din kompetens. Det görs för att matcha kandidatens kompetens med en i förväg framtagen kravprofil. Frågorna kan såklart variera beroende på vilken tjänst du söker. Gemensamt är att de inte handlar om t.ex. privatliv eller fritidsintressen. I stället fokuserar de på din kompetens och potential för den aktuella tjänsten. 

Den som intervjuar dig kommer med största sannolikhet bland annat be dig exemplifiera hur du tidigare hanterat vissa arbetssituationer. För att få en djupare förståelse får du även följdfrågor om utmaningar och resultat kopplat till det efterfrågade sammanhanget.

För att kunna bedöma kandidaternas kompetens så objektivt som möjligt får alla som söker tjänsten samma frågor.

Traditionell arbetsintervju

Hos de organisationer som inte använder kompetensbaserad intervjuteknik ligger fokus oftast på dina kunskaper och tidigare erfarenheter. Vanliga frågor som ställs vid en traditionell arbetsintervju är:

  • Kan du berätta lite om dig själv?
  • Vilka är dina styrkor och svagheter?
  • Vad driver dig i ditt jobb?
  • Hur arbetar du under stress?
  • Vad fick dig att söka den här tjänsten?
  • Vilka tidigare erfarenheter kan du ha nytta av i det här jobbet?

En intervju är en form av ett strukturerat samtal och kan skilja sig åt mellan att vara strukturerade eller semistrukturerade. Formen kan bero på syftet med intervjun och vad den som intervjuar vill få ut för information av mötet.

Strukturerad intervju

I en strukturerad intervju är alla frågor förutbestämda innan intervjutillfället och alla kandidater får exakt samma frågor och följdfrågor i samma ordning. Alla delar under intervjun är med andra ord strukturerade. Även bedömningsmetoden är strukturerad i förväg och den som intervjuar tar hjälp av checklistor och bedömningsskalor. Fördelen med det här upplägget är att det är enkelt att förbereda t.ex. checklistor och att den som intervjuar i förväg vet hur hen ska bedöma svaren. Den här intervjutekniken gör det även lättare att säkerställa att alla som blir intervjuade blir behandlade likadant.

En nackdel är att kandidaterna kan uppleva intervjun som opersonlig. Metoden ställer också höga krav på den som intervjuar att inte improvisera och vika av från den förutbestämda ordningen, eller addera extra frågor efter hand.

Semistrukturerad intervju

Vid en semistrukturerad intervju är frågorna också förutbestämda och formatet fastställt i förväg. Även i detta intervjuformat får alla som intervjuas alltså samma huvudfrågor men utrymme lämnas för följdfrågor utifrån vad du svarar. Det ger den som intervjuar samma bedömningsunderlag att utgå från, men samtalet formas mer dynamiskt. Fördelen med en semistrukturerad intervju är att formatet säkrar att samma frågor ställs till varje individ samtidigt som du får chans att förtydliga utvalda delar i dina svar.

I detta fall är nackdelen att underlaget inte blir lika tydligt jämförbart för den som håller i intervjun.

Relaterade artiklar