Vad menas med kompetensbaserad rekrytering?

Om du letar efter ett nytt jobb inom samhällsbyggnads- och fastighetsbranschen har du säkert googlat på intervjufrågor som kan tänkas dyka upp. Kanske har du då stött på begreppen kompetensbaserade intervjufrågor eller kompetensbaserad rekrytering? Allt fler professionella rekryterare arbetar nämligen idag utifrån vad som kallas för en kompetensbaserad metod. Men vad menas med kompetensbaserad rekrytering, egentligen? I den här artikeln förklarar vi just det och vad du kan förvänta dig när du är i en sådan rekryteringsprocess.

Hur ser en kompetensbaserad rekryteringsprocess ut?

En kompetensbaserad rekrytering innebär att alla sökande ska bli behandlade på samma sätt och bedömda utifrån samma grunder. Det innebär också att fokus ligger på de sökandes kompetenser i förhållande till tjänsten. Generellt uttryckt avser kompetens förmågan att utföra en uppgift eller hantera en specifik situation på ett effektivt och kvalitativt sätt. Det handlar också om förmågan att kunna lösa problem som en individ eller en organisation har inom ett visst område eller en viss uppgift.

Från behovsanalys till kravprofil

De företag som använder sig av den kompetensbaserade rekryteringsmetoden börjar med att göra en behovsanalys inom organisationen. Genom att genomföra en behovsanalys kan arbetsgivaren fastställa de specifika kompetenserna och kvalifikationerna som krävs för att framgångsrikt utföra den lediga tjänsten. När arbetsgivaren får en förståelse för kompetensbehoven kan man utveckla en effektiv rekryteringsplan som inkluderar bland annat urvals- och intervjufrågor samt bedömningsmetoder som är anpassade för den specifika positionen.

Behovsanalysen ligger sedan till grund för den kravprofil som sedan guidar själva rekryteringsprocessen. En kravprofil är ett dokument som innehåller formella och informella krav och förväntningar gällande tjänsten. Utöver formella meriter anger man bland annat de personliga egenskaper som behövs för att klara av arbetsuppgifterna, eventuella önskemål om utbildningskrav och löneomfattning. Därefter väljer man vilka urvalsmetoder som är lämpligast utifrån vad man kommit fram till i kravprofilen. Det som särskiljer en kompetensbaserad rekrytering är att alla sökande får möjlighet att bedömas både likvärdigt och strukturerat. Ofta med hjälp av en bedömningsmatris. Samma sak gäller vid referenstagning, för att hålla sig så objektiv som möjligt.

Alla får samma kompetensbaserade intervjufrågor

När du går vidare till en intervju för ett företag som arbetar kompetensbaserat så kommer du även ta del av en strukturerad och kompetensbaserad intervju. Det betyder att rekryteraren innan intervjutillfället verkligen förberett och tänkt igenom de frågor som du kommer få och att samma frågor ska bli ställda till alla som blir intervjuade. Den som intervjuar kan därmed enklare bedöma och jämföra dina och övriga sökandes svar utifrån samma förutbestämda bedömningsmatris. 

Vid kompetensbaserad rekrytering ska frågorna fokusera på din kompetens och potential för den specifika tjänsten, inte beröra t.ex. privatliv eller fritidsintressen. Ofta är frågorna kompetens- och beteendebaserade, det vill säga du kommer få ge exempel på hur du agerar och beter dig i olika professionella situationer.

Genom att ha tydliga skattningsskalor blir det lättare för den som rekryterar att ställa de sökande mot varandra och att genomföra en rättvis och objektiv bedömning. 

Ligg steget före  – läs på om STAR-modellen innan intervjun

Många rekryterare utgår från den så kallade STAR-modellen. Den innebär kortfattat att du kommer få situationsbaserade frågor där du berättar om ett konkret tillfälle, din roll utifrån situationen, hur du hanterade händelsen och slutligen resultatet av dina handlingar. 

Den som håller i intervjun kanske vill veta mer om din samarbetsförmåga. Då kan du bli ombedd att exemplifiera arbetsgrupper du varit del av, berätta vad samarbetet gick ut på och hur relationen mellan gruppmedlemmarna var. Berätta då vad som var viktigt för att gruppen skulle nå målen. Förtydliga din roll i arbetsgruppen och vad du konkret bidrog med för att nå målet.

Du kan även ta del  av vår tidigare artikel där vi tar upp 5 vanliga kompetensbaserade intervjufrågor. Läs med fördel på om STAR-modellen innan arbetsintervjun för att vara så mentalt förberedd som möjligt.

Tester kan avgöra om du är rätt person för jobbet

Beroende på vilken typ av tjänst du söker kan rekryteraren ha valt olika typer av urvalsmetoder. Det är vanligt att bli tillfrågad om att utföra någon form av test när du går vidare i en kompetensbaserad process. Tanken är att ge en indikation om din logisk- analytiska förmåga, personlighetsdrag, hur du presterar och vad som driver och motiverar dig. Man vill även få fram hur du fungerar i olika arbetsrelaterade sammanhang. Resultatet ställs därefter i relation till kravprofilen.

Det kan också förekomma arbetsprover. När dessa används rätt kan de berätta mycket om den sökandes kompetens inom området. De är därför ett bra verktyg för att förutse den sökandes framtida insatser och resultat i den tilltänkta rollen.

Du tjänar på att vara ärlig

Att berätta så detaljerat om sig själv som man gör i en strukturerad intervju kan upplevas ovant. Men tänk på att det är dina samlade egenskaper som kommer vara avgörande för att den som håller i rekryteringen ska förstå att du är rätt person för tjänsten.  

Den som rekryterar har ofta förståelse för att du är nervös och att intervjusituationen kan kännas onaturligt. Det är helt okej! Ha med dig i tanken att det är lika för alla och att frågorna ställs för att avgöra hur du passar för tjänsten och i arbetsgruppen. Lika mycket som arbetsgivaren ska uppskatta dig och dina prestationer så ska du känna att du tar dig till rätt arbetsplats. För din egen skull är det därför viktigt att du svarar ärligt på de kompetensbaserade frågor som ställs.

Lycka till med sökandet efter drömjobbet!


Vad tänker arbetsgivaren på före, under och efter en kompetensbaserad intervju? Och vilka är de vanligaste intervjuformaten? Ligg steget före nästa gång! Ladda ner Fasticons kompetensbaserade intervjuguide för att ta del av arbetsgivarens perspektiv. Självklart har vi även en cv-guide för dig som vill ha hjälp med att putsa till det.

Relaterade artiklar