Redan i 40-årsåldern blir det svårare att få nytt jobb

Vi lever allt längre! 1960 var bara 4,9 % av världens befolkning äldre än 65 år, men 2050 kommer siffran ha ökat till 17 %. Det innebär att allt fler både vill, kan och behöver arbeta längre upp i åldrarna. Samtidigt är åldersdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden allt mer påtaglig. Det medför negativa konsekvenser för både individer och samhället som helhet. Hur ska vi få ekvationen att gå ihop? Hos vem ligger ansvaret? Och handen på hjärtat, hur tänker du själv när du ska rekrytera?

Stereotypiska föreställningar bidrar till åldersdiskrimineringen

I Sverige växer behovet av kvalificerad arbetskraft, samtidigt som kravet på att vi ska arbeta allt längre ökar. Men enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk (IFAU) minskar chansen att bli kontaktad av en arbetsgivare redan i 40-årsåldern. Bland de som angavs var nära pensionsåldern var det näst intill ingen som blev kontaktad.

I rapporten beskrivs hur rapportförfattarna i ett fältexperiment skickade ut över 6 000 fiktiva jobbansökningar där kandidaten slumpmässigt tilldelats en ålder mellan 35–70 år. Därefter mätte de arbetsgivarnas svar, exempelvis utifrån hur många som blev kallade till arbetsintervjuer. Resultaten var nedslående, tio års högre ålder medförde ungefär fem procentenheters lägre chans att bli kontaktad. Man såg även ett mönster som tyder på att sannolikheten att bli kontaktad faller snabbare med åldern för kvinnor jämfört med män.

Enligt rapporten finns det också en stereotypisk föreställning hos arbetsgivare att personer över 40 år skulle börja förlora förmågorna att lära sig nya saker, vara anpassningsbar samt vara initiativrik och ha ett driv. En annan förklaring till att arbetsgivare föredrar yngre förmågor kan enligt rapporten också vara att det generellt är förknippat med högre kostnader att anställa äldre än yngre medarbetare.

Motivation och bättre helhetsbedömningar kompenserar lägre arbetstempo

Studier visar på att äldre arbetstagare i genomsnitt arbetar långsammare än de yngre kollegorna och kan ha svårare för att ta snabba beslut. Det kompenseras dock genom större motivation och mer erfarenhet vilket även bidrar till bättre helhetsbedömningar.

Få fälls för åldersdiskriminering – men många vittnar om den

Ålder är en av sju diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen. Det är alltså olagligt att i t.ex. arbetslivet missgynna en person p.g.a. dennes uppnådda livslängd. Ändå tillhör Sverige de sämre länderna när det kommer till att rekrytera seniora medarbetare och många vittnar om att det förekommer åldersdiskriminering i arbetslivet. T.ex. uppger var tredje civilekonom i åldern 45–67 år att de har blivit utsatta för åldersdiskriminering.

Många arbetssökande uppger att de upplevt sig blivit bortsorterade just på grund av ålder och Diskrimineringsombudsmannen (DO) får årligen in en mängd anmälningar. Det är dock få arbetsgivare som har blivit fällda för åldersdiskriminering. En anledning till det är att det som av en individ kan upplevas som diskriminerande inte är det enligt lagens mening.

Stora konsekvenser för både individen och samhället

Utifrån rapporten Bortvald på grund av ålder – åldersdiskriminering vid rekryteringar framkommer det att åldersdiskriminering på arbetsmarknaden på sikt kan orsaka allvarliga konsekvenser för både individen och samhället. En konsekvens är att det kan bli svårt att lyckas med reformen att fördröja pensionsåldern. En annan är minskad rörlighet på arbetsmarknaden. På individnivå drabbas välbefinnandet bland arbetstagarna.

Det behövs mer än en lag för att stoppa diskrimineringen

I rapporten Åldersdiskriminering och ålderism i arbetslivet menar rapportförfattarna att åldersdiskriminering i arbetslivet inte enbart stoppas genom diskrimineringslagens skydd mot åldersdiskriminering, det krävs även många fler och vidare åtgärder. Exempelvis behöver fler arbetsgivare själva arbeta med aktiva åtgärder. Det behövs även mer kunskap för att ta reda på vilka faktorer som ligger bakom detta.

Det demografiska skiftet skapar nya möjligheter

Självklart finns det många arbetsgivare som redan ser fördelarna och de positiva resultat som kommer med en diversifierad arbetsplats. De förstår att vi gemensamt kan välja att se det demografiska skiftet som en möjlighet!

Vi har aldrig varit vid så god hälsa som idag och kan därmed förväntas vara både kapabla och intresserade av att arbeta längre. Behovet av att kontinuerligt uppgradera sina kunskaper och färdigheter gäller dock alla på den föränderliga arbetsmarknaden. Oavsett ålder.

I professionella rekryteringsprocesser används flera olika urvalsmetoder. I dem är åldern irrelevant eftersom den inte säger något om en kandidats framtida arbetsprestation.

Relaterade artiklar