TALANGAKADEMIN

-

TalangAkademin


Både fastighetsbranschen och det svenska samhället står inför stora utmaningar som delvis sammanfaller. Det är en hög efterfrågan på kompetens, bland annat till följd av bostadskrisen och branschens kraftiga tillväxt. Fasticon har tillsammans med Tillväxtverket och Mitt Alby drivit projektet Fastighetstalang med syfte att hitta ny kompetens och samtidigt minska utanförskapet i projektets närområde.

Projektet Fastighetstalang är avslutat och vidareutvecklas till ett nytt projekt; TalangAkademin. Det är ett samverkansprojekt mellan Fasticon, Inspero Produktion, kommuner och Arbetsförmedlingen, med stöd från Tillväxtverket och ledande fastighetsbolag. TalangAkademin sammanför företag och myndigheter i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn med den kompetenskraft som finns bland nyanlända och utrikes födda. På så sätt ska människor hjälpas att gå från utanförskap till inkluderande och hållbara lösningar för egen försörjning.

För mer information om TalangAkademin och kontakt: www.talangakademin.se

TalangAkademin


Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019