Logo

Allt du behöver veta om fastighetstaxeringen

År 2019 genomförs en ny allmän fastighetstaxering (AFT 2019). Mot bakgrund av hur marknaden sett ut de senaste åren kan man nog på många håll räkna med mer eller mindre kännbara höjningar av taxeringsvärdena och därmed beskattningen, skriver Andreas Adolphsson, skatteexpert på Grant Thornton.

Andreas om fastighetstaxeringen

Andreas Adolphsson, Partner, Certified Tax Adviser (FAR) Leader Industry Groupe Real Estate and Construction Grant Thornton 

Den nya fastighetstaxeringen omfattar hyreshus, industri och specialenheter. Fastighetstaxeringen år 2019 ska baseras på marknadspris och hyror år 2017.

Höjda taxeringsvärden?

Hyreshusenheterna var senast föremål för en förenklad fastighetstaxering år 2016. För hyreshusen innebär detta en justering av taxeringsvärdena med hänsyn till prisutvecklingen år 2014–2017.

För industrienheter kan konstateras att de normalt har ett taxeringsvärde som är sex år gammalt. Senaste allmänna fastighetstaxeringen var år 2013. Detta innebär att taxeringsvärdena skall anpassas med hänsyn till prisutvecklingen år 2011–2017. De nya taxeringsvärden år 2019 kommer normalt att gälla i tre år för hyreshus och sex år för industri.

Många fällor och fel

Normalt är deklarationsblanketten relativt enkelt och schablonmässigt utformad och det finns redan förtryckta uppgifter på blanketten. Detta kan leda till felaktiga taxeringsvärden och felaktigt skatteuttag.

Fastigheter är individuellt utformade och komplicerade. Exempelvis kan nämnas att den schabloniserade värderingsmodellen för hyreshus skall omfatta allt från hotell till varuhus och lager. För många fastigheter krävs att det vidtas jämkningar och justeringar för att få ett rättvisande och likformigt taxeringsvärde.

Vår erfarenhet är att det finns många fällor och fel som leder till att taxeringsvärden inte är korrekta. Fastighetstaxeringssystemet omfattar dock en mängd olika lagreglerade justeringsmöjligheter.

Härigenom finns det möjlighet att korrigera felaktiga taxeringsvärden. Det ligger emellertid på ägarna att kartlägga dessa möjligheter och yrka på annan indelning, klassificering, justering etc.

Korrekt skatteuttag

Fastighetstaxeringen påverkar uttaget av skatt. Det är därför viktigt att ha korrekta taxeringsvärden eftersom de direkt eller indirekt påverkar lönsamheten. Dessutom är det även principiellt och policymässigt viktigt att till exempel debitera eller betala rätt fastighetsskatt.

Det bör uppmärksammas att taxeringsvärdena, förutom att de ligger till grund för uttag av fastighetsskatt, även kan ha en negativ inverkan på lönsamheten genom till exempel påverkan på värdeminskningsavdragens storlek, stämpelskatt med mera.

Sätt igång deklarationsarbetet i tid

Deklarationerna skall vara inlämnade den 1 november 2018. Skatteverket har historiskt medgett viss möjlighet till anstånd. För att i tid hinna kontrollera och lämna rätt uppgifter till Skatteverket bör man sätta igång under första halvåret 2018 med deklarationsarbetet. Detta gäller i synnerhet när man har ett flertal fastigheter.

Annars tenderar arbetet att ofta bli en "fylla i-övning" som leder till felaktiga taxeringsvärden. Notera att det tar tid att kontrollera fakta (areor med mera) och att ta fram underlag för justeringar.

En annan anledning till att inte vara ute i sista minuten är att budgetarbete med mera bör vara klart i tid inför år 2019. Notera att de nya taxeringsvärdena gäller från 1 januari 2019, men underrättelserna kommer föst i juni 2019. Så, sätt igång i tid med deklarationsarbetet.

Till toppen